• Občianske združenie EPEUS

    • Občianske združenie EPEUS je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie pri Gymnáziu, Školská 7
     v Spišskej Novej Vsi. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva
     a povinnosti.
    • Účelom občianskeho združenia EPEUS je financovanie a materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole, starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov školy s prihliadnutím najmä na rozvoj talentov a na podporu sociálne slabších žiakov.
    • Priamu činnosť občianskeho združenia (OZ) EPEUS riadi správna rada a správca OZ. Kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada OZ.
    • Majetok OZ tvoria členské príspevky, dotácie štátnej správy, dary sponzorov, hmotný majetok OZ, prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít, grantov a pod.
    • správcom OZ EPEUS je Ing. Jozef Pavlo, e-mail adresa: meno bodka priezviskospravcu@gymsnv.sk

    účet: OZ EPEUS

    VÚB Spišská Nová Ves, č. účtu: 166 988 7453/0200

    IBAN:  SK91 0200 0000 0016 6988 7453

     

    IČO: 3554 7910

    DIČ: 2021 770 630

  • Kontakty

   • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
   • peter bodka ivancak zavináč gymsnv bodka sk
   • +421 x 0534422259
   • Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje