• Kritériá

   • Kritériá a ostatné podmienky prijatia do 1. ročníka

    v školskom roku 2024/2025 a 2025/2026

      Študijný odbor: 7902J  gymnázium - ŠTVORročné štúdium

    EDUID školy: 300828673

     

     

                Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

     

    Riaditeľ Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves v súlade s vyššie uvedenými legislatívnymi rámcami
    po prerokovaní v Pedagogickej rade školy a po vyjadrení Rady školy určuje tieto podmienky prijímacieho konania:

     

     

    1. Úvodné ustanovenia

     

     1. Prihlášku na SŠ v rámci I. kola prijímacieho konania podáva zákonný zástupca najneskôr
      do 20. marca príslušného kalendárneho roka.
     2. Riaditeľ školy zverejní rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest do 6. júna príslušného roka. Zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku do II. kola najneskôr do 16. júna príslušného roka.
     3. Riaditeľ zaradí do prijímacieho konania toho uchádzača o štúdium, ktorý je žiakom posledného
      9. ročníka ZŠ, jeho riadne vyplnená prihláška na štúdium  bude doručená do Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves do termínu uvedeného v bode 1.1 (resp.1.2) a bude spĺňať nasledujúce podmienky:
    1. musí obsahovať minimálne meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, termín prijímacej skúšky, podpis uchádzača,
    2. musí obsahovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na ZŠ z II. polroka v 8. a z I. polroka v 9. ročníku ZŠ,
    3. musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, telefónny kontakt a email oboch zákonných zástupcov, podpis aspoň 1 zákonného zástupcu (v tom prípade musí byť prílohou Vyhlásenie ZZ podľa 1.4 e),
     1. V niektorých prípadoch sa ku riadne vyplnenej prihláške vyžadujú aj tieto prílohy (vo forme scanu alebo listinnej kópie):
    1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (len u uchádzača
     so ŠVVP), ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia, príp. spolu so Žiadosťou zákonného zástupcu o úpravu podmienok prijímacej skúšky;
    2. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (len u uchádzača so ZPS);
    3. Kópie diplomov o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (len ak má uchádzač úspešné umiestnenie);
    4. Kópie vysvedčení za  8.-9. ročník (len ak nebolo možné hodnotenie uvedené na prihláške potvrdiť ZŠ);
    5. Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcim sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje
     v správnom konaní s podpismi oboch ZZ (len ak sa ZZ dohodli, že všetky podania týkajúce sa syna/dcéry bude podpisovať len jeden z nich).

     

     1. Škola nemá vytvorené podmienky na integráciu žiakov so zrakovým postihnutím, autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami.
     2. Ďalšie informácie ako sú najvyšší možný počet prijatých uchádzačov, postup podania prihlášky a harmonogram prijímacieho konania pre aktuálny školský rok bezodkladne zverejní riaditeľ školy najneskôr do 31.03.2024 na základe zverejnených rozhodnutí MŠVVaŠ SR.

     

    1. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

     

     1. Gymnázium bude prijímať na štvorročné štúdium bez nutnosti vykonať prijímacie skúšky tých žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%,
     2. Žiaci spĺňajúci podmienky podľa predchádzajúceho bodu nebudú konať prijímacie skúšky
      a vo výsledkovej listine budú umiestnení na začiatok zoznamu uchádzačov o štúdium.
     3. Riaditeľ Gymnázia odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní
      pred termínom konania prijímacích skúšok.

     

     

    1. Podmienky prijatia s prijímacou skúškou

     

     1. Všetci uchádzači, ktorí neboli prijatí bez prijímacích skúšok a spĺňajú podmienky uvedené v bode 1.3 sa zúčastnia na prijímacích skúškach z profilových predmetov - slovenský jazyk a literatúra, matematika. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v súlade s aktuálnymi opatreniami BOZP, ktoré budú platné v deň ich konania.
     2. Riaditeľ Gymnázia odošle pozvánku na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
     3. Forma prijímacej skúšky a časový rozsah: Prijímacia skúška z každého predmetu bude trvať max. 1 hodinu, bude mať písomnú formu a možno z nej dosiahnuť maximálne 40 bodov. Zadania písomnej  skúšky budú obsahovať úlohy s krátkou odpoveďou aj úlohy s výberom odpovede.
     4. Obsah a rozsah prijímacej skúšky: Obsahom skúšky budú témy učiva v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.
     5. Kritérium pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky: Žiak bude úspešný, ak dosiahne v každom predmete prijímacej skúšky aspoň 12 bodov (30 %).
     6. Úpravy prijímacej skúšky: Prijímacia skúška pre žiakov so ŠVVP alebo so zdravotným znevýhodnením bude prispôsobená individuálne na základe vopred doručenej žiadosti o úpravu podmienok prijímacej skúšky podľa odporúčaní centra poradenstva a prevencie, ktoré tvoria povinnú prílohu prihlášky na štúdium vo forme predĺženia času na vypracovanie, vynechanie niektorých typov úloh a pod.

     

    1. Kritériá pridelenia bodov

     

     1. Prijímacia skúška: Ak žiak úspešne absolvoval prijímacie skúšky, započítajú sa mu do tohto kritéria dosiahnuté body z oboch častí:
    1. matematika (max. 40 bodov),
    2. slovenský jazyk a literatúra (max. 40 bodov).

    Maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku je 80 bodov.

     

     

     

     1. Testovanie 9: Dosiahnuté bodové hodnotenie z T9 podľa tabuľky:

     

    SJL

    MAT

    80-89%

    20

    80-89%

    20

    70-79%

    15

    70-79%

    15

    60-69%

    10

    60-69%

    10

    50-59%

    5

    50-59%

    5

    0-49%

    0

    0-49 %

    0

     

    Maximálny počet bodov za testovanie je 40 bodov.

     

     1. Prospech: Zo známok profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia) koncoročného vysvedčenia v 8. ročníku a polročného vysvedčenia v 9. ročníku bude vypočítaný priemer zaokrúhlený na 2 desatinné miesta a do celkového súčtu pridelené body za priemer v každom klasifikačnom období podľa nasledujúceho vzťahu:

    priemer 1,00 – 1,20 = 10 bodov

              1,21 – 1,40 = 8 bodov

              1,41 - 1,60 = 6 bodov

                                                             1,64 – 1,80 = 4 body

              1,81 - 2,00 = 2 body

     

    Maximálny počet bodov za prospech je 20 bodov.

     

     1. Súťaže: preferenčné body pre úspešných riešiteľov olympiád prírodovedných predmetov, dejepisnej olympiády, jazykových olympiád a súťaže Hviezdoslavov Kubín , čo znamená: 1., 2. alebo 3. miesto v obvodnom/okresnom, regionálnom/krajskom alebo celoslovenskom kole v školskom roku 2021/2022 (7.ročník), 2022/2023 (8. ročník) alebo v školskom roku 2023/2024 (9. ročník) v bodovej dotácii podľa priloženej tabuľky:

     

     Poradie

    Obvodné/Okresné kolo

    Regionálne/Krajské kolo

    Celoslovenské kolo

    1. miesto

    5

    10

    20

    2. miesto

    3

    7

    15

    3. miesto

    1

    5

    10

     

     

    1. Zoznam uchádzačov

     

     1. Žiaci, ktorí boli prijatí bez PS, sú vo výsledkovej listine zaradení na prvé miesta.
     2. Uchádzači budú zoradení podľa koeficientu úspešnosti od najvyššieho čísla po číslo najmenšie.

    KÚ=VPSS+VPSM+PP+VTMS+PB

    Vysvetlivky:
    – koeficient úspešnosti
    VPSS – výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    VPSM – výsledky prijímacej skúšky z matematiky
    PP – priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a polročnom vysvedčení  9. ročníka

    VTMS – výsledky T9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry
    PB – preferenčné body za úspechy v súťažiach

     

     1. Pri rovnakom koeficiente úspešnosti o poradí rozhodujú pomocné kritériá:
    1. zohľadnenie ZPS podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    2. úspešnosť dosiahnutého výsledku prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky.

    Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania alebo k nej nebudú v stanovenom termíne dodané podklady, príslušné kritérium (alebo jeho časť) sa nebude žiakom bodovo hodnotiť.

     

    1. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzačov a možnosť odvolania

     

     1. Gymnázium prijme žiakov, ktorí sa umiestnia od 1. po najvyššie možné poradie (podľa najvyššieho možného počtu žiakov, ktorých je možné prijať stanoveného MŠVVaŠ SR). Poradie uchádzačov bude zverejnené na webovej stránke školy www.gymsnv.edupage.org  a zverejňované priebežne v Edupage. V zozname žiakov budú uvedené len pridelené kódy uchádzačov, t. j. bez zverejnenia mena.
     2. V zmysle § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     

    1. Platnosť podmienok prijímacieho konania

     

     1. Podmienky prijímacieho konania boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 13.11.2023 a prednesené na vyjadrenie na zasadnutí Rady školy dňa 20.11.2023.
     2. Podmienky sú platné pre obe kolá prijímacích skúšok (ak sa uskutočnia) pre prijímacie konanie na školské roky 2024/2025 a 2025/2026.
     3. Tieto podmienky prijímacieho konania sa môžu zmeniť na základe vydaných usmernení a pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

     

     

     

     

     

    V Spišskej Novej Vsi dňa 21.11.2023                                     Mgr. Jozef Kačenga,

                                                                                                           riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
   • peter bodka ivancak zavináč gymsnv bodka sk
   • +421 x 0534422259
   • Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje