•  

    Školský vzdelávací program

    Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves

     

     

    • je v plnom znení dostupný k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy

     

     

    • 7902 J gymnázium – 4-ročné štúdium

    Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ktorá pripravuje žiakov v štorročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávací program gymnázia je zameraný predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách.

     

    Stupeň vzdelania

    Úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 2011: 344) a kvalifikáciu podľa Európskeho kvalifikačného rámca a Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR/EKR) na úrovni 4 získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške, ktorým sa potvrdzuje dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania.

     

     

    Školský učebný plán Gymnázia, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi vychádza z rámcového učebného plánu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským. Podľa neho je možné voliteľné hodiny  využiť na doplnenie hodín predmetom uvedeným v Štátnom vzdelávacom programe a to:

    a) buď bez doplnenia obsahu, alebo s doplnenými témami, ktoré prehlbujú základné učivo,

    b) zaradením ďalšieho predmetu z ponúknutých predmetov,

    c) zaradením ďalšieho predmetu, obsah ktorého si zvolí škola.

    V našom učebnom pláne sme v prvom a druhom ročníku v rámci jednotlivých zameraní použili voliteľné hodiny len na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do Inovovaného ŠVP.

    V treťom a štvrtom  ročníku sme časťou voliteľných hodín rozšírili a prehĺbili obsah predmetov zaradených do ŠVP a časť z nich sme ponechali ako voliteľné hodiny pre žiakov. To znamená, že žiak si volí predmety z ponuky voliteľných predmetov tak, aby umožnili jeho profiláciu, úspešné zvládnutie maturitných skúšok a prijímacích skúšok na vysoké školy a následne úspešné štúdium na týchto školách. Ponuka voliteľných predmetov je každoročne aktualizovaná a ich presné počty sú uvedené v učebných plánoch pre jednotlivé zamerania.


    Všeobecnovzdelávacia trieda - všeobecné zameranie 

    Trieda s rozšíreným vyučovaním  cudzích jazykov - zameranie na cudzie jazyky 

     

    Vo všeobecnovzdelávacích triedach sme jednou voliteľnou hodinou posilnili informatiku, biológiu a slovenský jazyk a literatúru, dvoma voliteľnými hodinami chémiu, matematiku, telesnú a športovú výchovu a prvý cudzí jazyk a troma voliteľnými hodinami fyziku.

    Okrem toho si v treťom ročníku žiaci volia tri a vo štvrtom ročníku päť dvojhodinoviek voliteľných predmetov.

     

    triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sme jednou voliteľnou hodinou posilnili biológiu a slovenský jazyk a literatúru, dvoma hodinami chémiu, matematiku a prvý cudzí jazyk a troma hodinami fyziku a druhý cudzí jazyk.

    Okrem toho si v treťom ročníku žiaci volia tri a vo štvrtom ročníku päť dvojhodinoviek voliteľných predmetov.

     

    Špecialitou našej školy je to, že žiak si okrem predmetu volí aj vyučujúceho daného predmetu.

    Jednotlivé učebné plány

    Trieda všeobecnovzdelávacia

    Učebný plán vypracovaný na základe Rámcového učebného plánu

    pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským – štvorročný vzdelávací program

    1. – 4. ročník 4-ročného vzdelávacieho programu

    Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu povin. hod.

    Spolu volit. hod.

    Jazyk a komunikácia

     

     

    slovenský jazyk a literatúra

    3

     

    3

     

    3

     

    3

    1

    12

    1

    prvý cudzí jazyk

    4

     

    4

     

    3

    1

    3

    1

    14

    2

    druhý cudzí jazyk

    3

     

    3

     

    3

     

    3

     

    12

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    38

    3

    Matematika a práca

    s informáciami

     matematika

    4

    1

    4

    1

    4

     

    0

     

    12

    2

     informatika

    1

    1

    1

     

    0

     

    1

     

    3

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    3

     Človek a príroda

     

     

    fyzika

    2

    1

    2

    1

    1

    1

    0

     

    5

    3

    chémia

    2

     

    2

    1

    1

    1

    0

     

    5

    2

    biológia

    1

    1

    2

     

    3

     

    0

     

    6

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    6

    Človek a spoločnosť

     

     

    dejepis

    2

     

    2

     

    2

     

    0

     

    6

    0

    geografia

    2

     

    2

     

    0

     

    0

     

    4

    0

    občianska náuka

    0

     

    0

     

    1

     

    2

     

    3

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    0

    Človek a hodnoty

    etická vých./ náboženská vých.

    1

     

    1

     

    0

     

    0

     

    2

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    0

    Umenie a kultúra

    umenie a kultúra

    0

     

    0

     

    0

     

    2

     

    2

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    0

    Zdravie a pohyb

     

    telesná a športová výchova

    2

    1

    2

    1

    2

     

    2

     

    8

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    2

    Spolu – povinná časť

     

    27

    5

    28

    4

    23

    3

    16

    2

    94

    14

    Voliteľné hodiny

     

     

     

     

     

    6

     

    10

     

    16

    Spolu : povinná časť + voliteľné predmety

    32

    32

    32

    28

    124

     

     

     

     

     

     

    Účelové cvičenie

    2x6

    2x6

     

     

     

    Kurz ochrany života a zdravia

     

     

    3x6

     

     

    Lyžiarsky kurz

    5x6

     

     

     

     

    Plavecký kurz

     

    5x6

     

     

     

     

    Trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

    Učebný plán vypracovaný na základe Rámcového učebného plánu

    pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským – štvorročný vzdelávací program

     
     

    1. – 4. ročník 4-ročného vzdelávacieho programu

     

    Vzdelávacia oblasť

    Predmet/ročník

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu povin. hod.

    Spolu disp. hod.

     

    Jazyk a komunikácia

     

     

    slovenský jazyk a literatúra

    3

     

    3

     

    3

     

    3

    1

    12

    1

     

    prvý cudzí jazyk

    4

    1

    4

     

    3

    1

    3

    1

    14

    3

     

    druhý cudzí jazyk

    3

    1

    3

    1

    3

     

    3

     

    12

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    38

    6

     

    Matematika a práca

    s informáciami

     matematika

    4

    1

    4

    1

    4

     

    0

     

    12

    2

     

     informatika

    2

     

    1

     

    0

     

    0

     

    3

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    2

     

    Človek a príroda

     

     

    fyzika

    2

    1

    2

    1

    1

    1

    0

     

    5

    3

     

    chémia

    2

     

    2

    1

    1

    1

    0

     

    5

    2

     

    biológia

    1

    1

    2

     

    3

     

    0

     

    6

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    6

     

    Človek a spoločnosť

     

     

    dejepis

    2

     

    2

     

    2

     

    0

     

    6

    0

     

    geografia

    2

     

    2

     

    0

     

    0

     

    4

    0

     

    občianska náuka

    0

     

    0

     

    1

     

    2

     

    3

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    0

     

    Človek a hodnoty

    etická vých./ náboženská vých.

    1

     

    1

     

    0

     

    0

     

    2

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    0

     

    Umenie a kultúra

    umenie a kultúra

    0

     

    0

     

    0

     

    2

     

    2

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    0

     

    Zdravie a pohyb

     

    telesná a športová výchova

    2

     

    2

     

    2

     

    2

     

    8

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    0

     

    Spolu – povinná časť

     

    28

    5

    28

    4

    23

    3

    15

    2

    94

    14

     

    Voliteľné hodiny

     

     

     

     

     

    6

     

    10

     

    16

     

    Spolu : povinná časť + voliteľné predmety

    33

    32

    32

    27

    124

     

     

     

     

     

     

     

     

    Účelové cvičenie

    2x6

    2x6

     

     

     

     

    Kurz ochrany života a zdravia

     

     

    3x6

     

     

     

    Lyžiarsky kurz

    5x6

     

     

     

     

     

    Plavecký kurz

     

    5x6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
   • peter bodka ivancak zavináč gymsnv bodka sk
   • +421 x 0534422259
   • Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje